Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č. 245//2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...