Aktuálne informácie pre rodičov

Vážení rodičia, 

naše mesto sa momentálne nachádza v II. stupni varovania (červenom) podľa platného regionálneho COVID automatu. 

Podľa pokynov Ministra školstva SR, ktoré boli vydané k návratu do škôl a školských zariadení a podľa pokynov zriaďovateľa mesta Poltár, Vám oznamujeme, že Materská škola Sklárska 34 v Poltári pokračuje naďalej v prezenčnej forme, ale už bez obmedzení v plnej prevádzke (6 tried).

Na základe požiadaviek a prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí, ktorý sme  realizovali, otvárame od 22.02.2021 (v pondelok) všetky triedy v plnej prevádzke.

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ

– zákonní zástupcovia a vstupujúce osoby rešpektujú oznamy na tabuliach a nástenkách a riadia sa pokynmi ÚVZ (R-O-R)

-zákonný zástupca sa preukazuje pri vstupe negatívnym testom na COVID (test má platnosť pre školské zariadenia 7 dní)

-zákonný zástupca podpisuje tlačivo – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

– deti v triede nosia rúško aj naďalej (rúško zabraňuje šíreniu COVID do okolia, zachytáva priamy prúd kvapôčok. Jeho nosenie má v súčasnosti význam u každého z nás.). Nosenie rúška sa nevzťahuje pre deti mladšie ako 3 roky.

Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka MŠ