Aktuálne informácie pre rodičov od 12.04.2021

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č. 245//2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č.160 zo 17.marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 24.marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 zo dňa 31.marca 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím

OBNOVUJE PREVÁDZKA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH PRE VŠETKY DETI

bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Materská škola obnovuje od 12.4.2021 prevádzku vo všetkých triedach.
Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ aj naďalej zostáva povinnosť zákonných zástupcov vyplniť a predložiť:
– čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

– negatívny test COVID (platnosť testu je 7 dní) alebo potvrdenie o prekonaní COVID, test nie starší ako 7 kalendárnych dni musí predložiť aj osoba staršia ako 65 rokov
– vstup do areálu a budovi len s respirátorom, deti s rúškom a dodržiavať odstupy a pokyny riaditeľstva MŠ.