Aktuálne informácie pre rodičov od 15.3.2021

Vážení rodičia,

na základe aktuálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1- A1810 s účinnosťou od 8.marca do 21. marca 2021 a uznesenia vlády SR bude MŠ Sklárska 34 v Poltári v prevádzke prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie v meste Poltár a po dohode so zriaďovateľom udeľujeme výnimky aj pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich chod domácnosti :
• pedagógom MŠ a ZŠ vyučujúcim dištančne,
• pracujúcemu zákonnému zástupcovi a matka na rizikovom tehotenstve,
• zákonnému zástupcovi poskytujúcemu špeciálnu starostlivosť o ďalšie dieťa v spoločnej domácnosti (zdravotne postihnuté dieťa),
• zákonnému zástupcovi pracujúcemu v sektore kritickej infraštruktúry, pričom matka sa stará o viac detí v rodine (minimálne jedno z detí je školopovinné),
• pracujúcim obom zákonným zástupcom (jeden pracuje striedavo na pracovisku a home office).

V pondelok 15.03.2021 pokračujeme tak ako v týždni od 08.03.2021.
V prevádzke budú 2 triedy (trieda Motýliky a Zajačiky). Zákonní zástupcovia boli oboznámení triednymi učiteľkami.

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ aj naďalej zostáva povinnosť zákonných zástupcov vyplniť a predložiť:
• čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
• kópiu negatívneho testu COVID (platnosť je max 7 kalendárnych dní).

V prípade potreby vystavíme kópie v riaditeľni MŠ.