Aktuálne informácie pre rodičov platné od 24.5.2021

Vážení rodičia,
v týždni od 24.5.2021 sa nachádzame opäť v I. stupni varovania- ružový okres.

Zákonní zástupca
a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
b) Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
c) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy
d) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .
Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných “Vyhlásení o bezinfekčnosti“ a „Potvrdení o chorobe“ nie je limitovaný.
e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie na COVID-19 alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu. V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Deti, zákonní zástupcovia dieťaťa, ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.