BRÁNY ŠKÔLKY SA OPÄŤ OTVÁRAJÚ!

Od 1. júna 2020 sa naša škôlka takmer po trojmesačnej prestávke opäť otvára, ale na dobrovoľnej báze. To znamená, že začínajú platiť nové pravidlá pre obe strany – pre materskú školu i pre rodičov, pretože stále nemôžeme vedieť, čo možno očakávať pri opätovnom návrate detí do kolektívu. Vytvorením dočasných pravidiel, kritérií pre prijatie dieťaťa do materskej školy od 1. júna sa snažíme ochrániť deti i zamestnancov materskej školy pred ohrozením ochorenia Covid–19. Tieto pravidlá preto netreba chápať ako diskriminačné opatrenie, ktoré by rozdeľovalo, vyvolávalo vlnu odporu a zbytočných obvinení vedenia školy zo strany rodičov. Sú to opatrenia, ktoré chránia a spájajú čo najväčší možný počet detí v jednotlivých triedach, čo je maximálne 15 detí.
Čo napríklad odporúča pediatrička MUDr. Marta Špániková? „Na začiatku teda iste bude najlepším spôsobom, ak do kolektívnych zariadení príde menej detí. Preto deti, ktorých rodič je na rodičovskej dovolenke s mladším súrodencom by zatiaľ mali ostávať doma, jednak preto, aby v zariadení bolo menej detí a jednak preto, aby predsa neochoreli a nenakazili aj mladšieho súrodenca. To isté platí v prípade, že rodina je viacgeneračná a žije spolu v jednej domácnosti so seniormi alebo chronicky závažne chorými členmi rodiny.“
Preto Vás prosíme a vyzývame: Buďte naďalej zodpovední, trpezliví a chápajúci rodičia. Buďte s nami a pomôžte nám prekonať všetky úskalia, ktoré nám i Vám COVID-19 do života priniesol. Spoločne sa nám to podarí! Držme si navzájom palce.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ PRIHLÁSENÝCH DO MATERSKEJ ŠKOLY SKLÁRSKA 34 NA OBDOBIE JÚN 2020.
Na základe kapacitných možností (personálne, materiálne, priestorové) budú prednostne umiestnené deti rodičov:
1. Deti rodičov v prvej línii (zdravotníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru a deti zamestnancov škôl a školských zariadení),
2. zamestnané matky – samo živiteľky, ktoré pracujú na pracovisku (nie home oficce),
3. deti zamestnaných obidvoch rodičov, ktorí pracujú na pracovisku (nie home oficce),
4. predškoláci /s tým, že tie deti, ktorých rodičia nepracujú, budú prijaté len na poldennú dochádzku (do 12,00 hod.),
5. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V snahe predísť nedorozumeniam medzi materskou školou a rodičmi a pre kladné vybavenie žiadosti o umiestnenie dieťaťa do materskej školy, bolo potrebné doručiť potvrdenie od zamestnávateľa.
Zoznam detí prihlásených do materskej školy aj s odôvodnením prijatia a neprijatia bol predložený na kontrolu zriaďovateľovi (Mestu Poltár) na konzultáciu.

UPOZORŇUJEME RODIČOV PRIJATÝCH DETÍ, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY BUDE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA (do 31.8.2020) OD 6,30 DO 15,30 HODINY!!!!

Všetci rodičia detí, ktoré boli podľa kritérií prijaté na mesiac jún 2020, boli kontaktovaní formou mailu alebo SMS správy.
V prípade otázok kontaktujte riaditeľstvo materskej školy na tel. čísle 0902147306 alebo 0907531484.