DOLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.11.2021, platného od 29.11.2021 (PONDELOK) pokračujeme  prezenčne vo všetkých triedach, a to s nasledovnými podmienkami vstupu do areálu a budovy MŠ:

  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je  povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
  • Zákonní zástupcovia vstupujú do areálu a budovy MŠ  v režime OP (očkovaný, prekonaný)  v čase od 06:30-16:00 hod
  • Rodič, ktorý nespĺňa režim OP, môže poveriť osobu, ktorá tento režim spĺňa, privedie dieťa do MŠ a vyzdvihne dieťa z MŠ. Poverená osoba musí mať “Písomné  vyhlásenie o bezpríznakovosti” podpísané zákonným zástupcom (viď príloha).
  • V čase od 6:45 hod. do 8:00 hod. bude deti rodičov, ktorí nespĺňajú režim OP, preberať poverená učiteľka, ktorá ich odovzdá triednym učiteľkám.
  • V čase od 14:45 do 16:00 hod. bude poverená učiteľka preberať deti od triednych učiteliek a  odovzdávať ich zákonným zástupcom.

 

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a pri odchode dieťaťa z MŠ.

b) Rodič zabezpečí pre dieťa 2 ks papierových utierok na týždeň (nakoľko z hygienicko-epidemiologických dôvodov nie je povolené používať textilné uteráky). 

c) Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. 

e) V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku MŠ, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, minimalizovanie premiešavania detí z triedy s ostatnými triedami, atď.).

Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

f) Rodič môže počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predškolské vzdelávanie, ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania v MŠ z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia. Považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť v prípade, že to prevádzkové podmienky MŠ umožňujú a riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti