Informácie k stravovaniu

Úhradu poplatkov za stravu je nutné realizovať mesiac vopred, resp. tak, aby v deň, keď dieťa poberá stravu, bola uhradená.
Poplatky za stravu sú :
– desiata = 0,36 €
– desiata + obed = 1,21 €
– desiata + obved + olovrant = 1,45 €
– režijné náklady = 2,- €/mesačne
Deti v hmotnej núdzi, deti v životnom minime a predškoláci platia 0,15 €/ deň + 2,-€ režijné náklady/na mesiac.

Poplatky môžete uhradiť :
1. na účet : SK46 0200 0000 0016 4095 0156, do poznámky uviesť meno dieťaťa
2. v hotovosti v dňoch:
UTOROK: od 7:00 – 8:00 hod. a od 14:00 – 16:00 hod.
STREDA: od 7:00 – 8:00 hod. a od 14:00 – 15:00 hod.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky (do vyrovnania poplatkov) alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

AKO VYHLASOVAŤ DIEŤA ZO STRAVY?
Zo stravy je potrebné dieťa vyhlasovať DEŇ VOPRED, príp. do 8:00 hod. aktuálneho dňa a to:
1. telefonicky na tel. číslo : 047/422 33 48 (priamo vedúcej ŠJ),
2. osobne : zapísaním dieťaťa do zošita (pri vedúcej ŠJ),
3. nahlásiť triednej učiteľke.