Nástup detí do MŠ od 3.11.2020

INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ

Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti Usmernenie MŠVVaŠ SR pre MŠ a ZŠ zo dňa 27. októbra 2020 a to body 1.,2. a 7., ktoré sa týkajú nástupu detí do materskej školy dňa 3. novembra 2020 (utorok) po celoplošnom testovaní na COVID – 19 :

„Ako postupovať po celoplošnom testovaní na COVID-19“

Bod 1. : Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin (v dňoch 6.11.2020 a 9.11.2020), tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Bod 1 Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa vzťahuje na všetky druhy škôl, okrem materských škôl. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.
V čase mimoriadnej situácie zisťujeme záujem rodičov nielen cez jesenné prázdniny, ale aj záujem o MŠ od 03.11.2020 do 5.11.2019 (vrátane), nakoľko prevádzka MŠ bola od 27.10.2020 prerušená.

Žiadame Vás, aby ste svoj záujem o MŠ nahlásili u triednych učiteliek najneskôr v pondelok, to je 02.11.2020.

Bod 2. : V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

Bod 7. : Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ( Tlačivo bude k dispozícii v šatni MŠ dňa 3. novembra 2020 – vypisuje a podpisuje ho len zákonný zástupca), bez uvedeného tlačiva nebude možné dieťa do MŠ prevziať. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

Ďalej je dôležité nasledovné:
– Deti neotestovaných rodičov musia automaticky zostať v povinnej 10-dňovej karanténe a môžu vychádzať von len v nutných prípadoch. O tejto skutočnosti je potrebné informovať triednu učiteľku, príp. riaditeľku MŠ.
– Pokiaľ bude dieťa vykazovať nejaké symptómy ochorenia dýchacích ciest, zamestnanec má právo takéto dieťa odmietnuť a neprevziať ho do materskej školy.

V Poltári, dňa 01.11.2020, Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka MŠ