O nás

Materská škola na ul. Sklárskej bola zriadená 14. júla 1978 ako účelová budova jaslí a predškolského zariadenia. V súčastnosti je to šesť triedna štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je mesto Poltár. Nachádza sa v strede sídliska a jej súčasťou je priestranná, vždy zelená záhrada. Symbolom materskej školy je vláčik, ktorý vedie deti do krajiny poznania.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou starostlivosťou deťom vo veku spravidla od 3-6 rokov (ojedinele sú prijaté aj deti dvojročné, len ak sú u nich osvojené sebaobslužné činnosti, ak sú vhodné materiálne, personálne a iné podmienky), deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. V zmysle zákona č. 245/2008 (školský zákon) o výchove a vzdelávaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
V materskej škole pracuje trinásť pedagogických pracovníkov pod vedením riaditeľky školy.

Prevádzka MŠ je od 6:00 hod. – 16:00 hod.

skolka