Prevádzka MŠ v týždni od 29.11.2021 do 3.12.2021

Vážení rodičia,

v týždni od 29.11.2021 sa mesto Poltár nachádza v III. stupni varovania (v čiernej farbe). Naša materská škola sa podľa školského semaforu nachádza v červenej  farbe.

Prezenčne pokračujeme vo všetkých triedach bez zbernej triedy. 

Podmienky vstupu:

meranie teploty počas ranného  filtra
zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (k dispozícii je v šatni),
VSTUP do budovy MŠ len s respirátorom
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. 


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia : 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom FB, našej stránky, príp. telefonicky.