Spolupráca MŠ s Komunitným centrom v Poltári

Dňa 12.03.2021 sa v dopoludňajších hodinách stretli pracovníčky Komunitného centra v Poltári s riaditeľkou MŠ Sklárska Poltár. Stretnutie zorganizovali za účelom pomôcť zákonným zástupcom predškolákov, ktorých deti momentálne nenavštevujú materskú školu. Na základe aktuálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1- A1810 s účinnosťou od 8.marca do 21. marca 2021 a uznesenia vlády SR je MŠ Sklárska 34 v Poltári v prevádzke prednostne pre deti zamestnaných rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre zákonných zástupcov, ktorým boli udelené výnimky po dohode so zriaďovateľom.
Pracovné listy vypracovali pani učiteľky Agátka a Janka z predškolských tried a sú zamerané na rozvíjanie kompetencií detí predškolského veku.
Pracovníčky Komunitného centra rozniesli do domácností pracovné listy. Každý predškolák dostal 19 ks pracovných listov a oznam s informáciami o zápise do prvého ročníka základných škôl.