Voľby členov Rady školy pri MŠ Sklárska 34 Poltár

Dňa 26.08.2021 uplynie funkčné obdobie Rady školy pri Materskej škole Sklárska 34 v Poltári.

Voľby členov Rady školy pri MŠ Sklárska 34 Poltár v zložení :
2 zástupcovia pedagogických zamestnancov
Miesto konania volieb: riaditeľňa materskej školy
Termín: 23.08.2021
Čas: 09:00 hod.

1 zástupca nepedagogických zamestnancov
Miesto konania volieb: jedáleň materskej školy
Termín: 23.08.2021
Čas: 11:00 hod.

4 zástupcovia rodičov
Miesto: trieda Motýliky
Termín: 13.09.2021
Čas: 16:00 hod.

Členov Rady školy zvolia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy, rovnako ako nepedagogickí zamestnanci školy a rodičia žiakov školy.
Voľby do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v Rade školy. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov Rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v Rade školy rozhodne žrebovaním.
Mesto Poltár ako zriaďovateľ Materskej školy Sklárska 34, Poltár, týmto vyzýva:
– pedagogických zamestnancov, aby zo svojich radov navrhovali kandidátov na voľbu členov Rady školy v termíne do 23.08.2021 (do 08:00 hod.), pričom tak môžu urobiť e-mailom na adresu mssklarska@poltar.sk alebo písomne na adresu materskej školy.
– nepedagogických zamestnancov, aby zo svojich radov navrhovali kandidátov na voľbu členov Rady školy v termíne do 23.08.2021 (do 08:30 hod.), pričom tak môžu urobiť e-mailom na adresu mssklarska@poltar.sk alebo písomne na adresu materskej školy.
– zákonných zástupcov detí, aby zo svojich radov navrhovali kandidátov na voľbu členov Rady školy v termíne do 31.08.2021 (do 12:00 hod.), pričom tak môžu urobiť e-mailom na adresu mssklarska@poltar.sk alebo písomne na adresu materskej školy.
Vážení rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, v prílohe nájdete formulár na návrh kandidáta na voleného člena Rady školy, ako aj písomný súhlas s kandidatúrou pre voľby za člena Rady školy pri MŠ Sklárska 34, Poltár.

Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka materskej školy

Navrh-a-suhlas-s-kandidaturou-do-RS-TLACIVA.doc (10 stiahnutí)