Zápis detí do materskej školy Sklárska 34 Poltár na školský rok 2022/2023

Milí rodičia,

termín prijímania detí do MŠ je od 02. mája do 6.mája 2022  v budove materskej školy v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode so zriaďovateľom Mestom Poltár.

 Spôsob podávania žiadostí:

  1. OSOBNE – vyplnenú žiadosť doručiť osobne do materskej školy, (tlačivá sú k dispozícii v MŠ, môžete si ju stiahnuť v prílohe,resp. prinesiete vlastnoručne napísanú žiadosť).
  2. POŠTOU ALEBO KURIÉROM NA ADRESU MŠ: Materská škola, Sklárska 34, 987 01 Poltár.
  3. E-MAILOM ALEBO ODOSLANÍM NASKENOVANÉHO TLAČIVA PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU : mssklarska@poltar.sk

Žiadosť o prijatie do MŠ.doc (18 stiahnutí)

Pre účely konzultácie sú k dispozícii kontakty: 047/4223348, 0902147306

Kritéria prijímania detí do MŠ :

  1. prednostne je prijímané dieťa, ktoré dosiahne vek päť rokov do 31. augusta 2022. Pre toto dieťa je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. deti, ktoré nedovŕšia do 31.augusta 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, je povinný predložiť so žiadosťou  aj tlačivá, ktoré sú k dispozícii v MŠ – súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, informovaný súhlas a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. prednostne je prijímané dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca,
  4. prednostne je prijímané dieťa, ktorého zákonný zástupca podal žiadosť v riadnom termíne.

Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ do 30.júna 2022. Zákonní zástupcovia budú aj telefonicky oboznámení s prijatím, príp. neprijatím dieťaťa do MŠ.

Mgr. Ivana Trhanová,
riaditeľka materskej školy

Materská škola Sklárska 34 Poltár