Zápis do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár v zmysle zákona MŠ SR č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Žiadosť o zápis dieťaťa do Materskej školy si môžete prevziať priamo v MŠ
v dňoch 6.-7.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod., prípadne po telefonickom dohovore aj v inom termíne.

Žiadosť o zápis dieťaťa do MŠ môžete priniesť do riaditeľne MŠ
v dňoch 20.-21.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 SA USKUTOČNÍ formou :

– podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
– ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť k zápisu do materskej školy nájdete v časti dokumenty a tlačivá na webovej stránke školy (Vláčik poznania – http://mssklarska.sk/) alebo na oficiálnej stránke mesta Poltár/oblasť školstvo- materská škola Sklárska/.