Zmeny v uhrádzaní poplatkov platné od januára 2022

Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti zmeny v uhrádzaní poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné poplatky). 

Školné poplatky  môžete uhrádzať nasledovne:

1. Na účet:

Mesiac vopred (do 20-teho v mesiaci) na číslo účtu: SK 40 0200 0000 0000 2212 7352
/ do poznámky: školné, MŠ Sklárska, meno a priezvisko dieťaťa/

Teda do 20.1.2022 je potrebné uhradiť poplatok za mesiac február. 

2. V hotovosti:

Do 10-teho v mesiaci, a to vždy mesiac vopred.

Znamená to najneskôr 10.1.2022 uhradiť poplatok za február 2022.

Tí, ktorí neuhradili ešte poplatok za mesiac január 2022, je potrebné ho uhradiť v deň nástupu detí do MŠ v hotovosti dňa 10.01.2022.