Aktuálne informácie súvisiace s pandémiou Covid-19

Vážení rodičia, 

dávame Vám do pozornosti usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia Covid-19, podľa ktorého sa na základe zlepšujúceho sa vývoja epidemickej situácie pozastavuje „Školský semafor“. 

Pre Vás ako zákonných zástupcov ostáva naďalej v platnosti :

rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – príloha tohto dokumentu

podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní  (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia

Celé znenie daného usmernenia nájdete na stránke Ministerstva školstva SR, resp. v priloženom dokumente : Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia Covid-19.pdf (32 stiahnutí)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka : Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (33 stiahnutí)