Členovia Rady školy

Charakteristika Rady školy, kompetencie Rady školy a kompetencie jednotlivých členov
Poslanie a funkciu rady školy definuje § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.“

Činnosť rady školy
a) Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z. z. najmä :
– k návrhu na počty prijímaných žiakov,
– k návrhu školského vzdelávacieho programu,
– k návrhu rozpočtu,
– k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
– k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy,
– k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
– ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky,
– k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zloženie rady školy
: Rada školy má 11 členov.
Členmi rady školy sú :
– štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
– dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
– jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
– štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Práva a povinnosti člena rady školy
Člen má právo:
a) voliť a byť volený ,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve ho na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.
Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Povinnosti predsedu rady školy
Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

Meno:Priezvisko:Pozícia:
Mgr. Ivana Sanislovápredsedkyňa RŠ
Ing. MiroslavMacovezástupca mesta
Bc. JánSkýpalazástupca mesta
Mgr. LenkaSojkovázástupca mesta
ZdenkoRačkozástupca mesta
Mgr. MarcelaIždinskázástupca pedagógov
Mgr. KatarínaGavalcovázástupca pedagógov
MarcelaLorinčíkovázástupca THP pracovníkov
PhDr. KatarínaKoldovázástupca za rodičov
GabrielaVýberčiovázástupca za rodičov
Ing. StanislavaPagáčovázástupca za rodičov