Dôležité upozornenie

Vážení rodičia,

upozorňujeme Vás na povinnosť uhrádzať školné za pobyt dieťaťa v MŠ vždy  do 10. v mesiaci a to vždy mesiac vopred

Školné môžete uhrádzať :

1. v hotovosti
2. bezhotovostne na č. účtu: IBAN:SK4002000000000022127352. V poznámke uveďte meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý uhrádzate poplatky.

V prípade, že poberáte hmotnú núdzu, je potrebné vyplniť žiadosť na stránke MŠ ( Žiadosť – Hmotná núdza (23 stiahnutí) ) a odovzdať ju v MŠ  najneskôr do 10. v mesiaci