Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov z Plánu obnovy

Pedagogickí zamestnanci Materskej školy Sklárska 34 v Poltári v školskom roku 2022/23 absolvovali aktualizačné vzdelávanie z prostriedkov mechanizmu na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Obsahom aktualizačného vzdelávania, ktoré bolo zamerané na digitalizáciu, boli nasledovné oblasti :
1. Materská škola 21. storočia
2. Mediálna výchova v materskej škole
3. Tvorenie didaktický hier pomocou PowerPointu
4. Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ
5. Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire I. pre MŠ
6. Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ
Dané vzdelávanie úspešne absolvovali všetci pedagogickí zamestnanci a získané vedomosti z oblasti digitalizácie budú uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese detí.

Hodnotiaci hárok