Projekty MŠ

Vážení rodičia,

s cieľom zefektívniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a zmodernizovať výučbu sme materskú školu zapojili do nasledovných projektov :

Projekt Raiffeisen banky – Digitálna trieda

Do projektu sme sa zapojili pod názvom “Kamarát počítač”. Cieľom nášho projektu je u detí predškolského veku rozvíjať vzťah k informačno-komunikačným technológiám. V materskej škole využívame interaktívnu tabuľu, interaktívnu podlahu, ale k počítačom a tabletom deti prístup nemajú. Vďaka tomuto projektu by sme  chceli zakúpiť deťom počítače a tablety, ktoré by prispeli k poznaniu týchto technológií, rozvoju pracovných zručností pri práci s nimi, komunikačných, sociálnych, osobnostných a iných schopností. Našim cieľom je usmerniť deti v zmysle, že počítač je kamarát, ale aj nepriateľ, preto ho treba používať správne.

Perla – symbol čistoty – projekt vyhlásila obec Breznička

Našou úlohou bolo poslať maskota Zdravej Perličky. Odoslali sme 2 výkresy, ktorých tvorcami boli predškoláci. Na vyhodnotenie čakáme.


Múdre hranie – projekt vyhlásilo Ministerstvo školstva

Financie z tohto projektu sú určené na nákup detských kníh a didaktických pomôcok uvedených vo výzve. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie materských škôl na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Materská škola môže získať až 1000 €. Do projektu sme sa zapojili dňa 25.1.2021 a na odpoveď momentálne čakáme.

Projekty, do ktorých sme sa zapojili v školskom roku 2019/2020

  • Projekt mesta Poltár participatívny projekt bol podaný 30.3.2020 a názov nášho projektu bol “Domček v prírode“ (Altánok). Projekt neprešiel z dôvodu, že všetky projekty boli pozastavené.
  • Projekt TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. V tomto projekte sme vyhrali 1. miesto a sumu 1.300,- eur, ktorá bola použitá na realizáciu náučno-poznávacích tabúľ umiestnených v areáli MŠ. Pri realizácii tohto projektu nám pomáhali rodičia, dobrovoľníci a zamestnanci MŠ.
  • Projekt “Mám na to – Gesto pre mesto blízke ľuďom” (Raiffeisen banka) zameraný na životné prostredie a komunity. Projekt sme podali do 31.10.2019 – projekt neprešiel.
  • Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (asistentka v MŠ) – projekt neprešiel kvôli vysokému záujmu.
  • Projekt “Dajme spolu gól” zameraný na rozvoj pohybových zručností detí.
  • Projekt Nadácie VUB – Grantový program nadácie VUB (komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska). Projekt nepostúpil do ďalšieho kola.