Škola v prírode

Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí“
J. A. Komenský
Škola v prírode je časom, keď deti prežívajú niekoľko dní mimo domova, bez rodičov, v spoločnosti spolužiakov, učiteľov a vychovávateľov. Je to čas, ktorý deťom prináša nielen zábavu, ale i poznávanie a možnosť formovania vzťahov s ostatnými. Na jednej strane sa upevňujú už existujúce priateľstvá, na druhej strane vznikajú nové vzťahy. Deti sa zrazu vidia aj v iných situáciách ako v škole, vidia kamarátov pri aktivitách, ktoré nie sú v škole bežné. Príroda ponúka možnosti aj na také aktivity, na ktoré v škole často nebolo dostatok času.
V termíne od 29.mája 2023 o 02. júna 2023 sa 15 detí z triedy Včielok zúčastnilo pobytu v Škole v prírode, konanej v peknom prostredí rekreačného zariadenia KERAMETAL Látky – Močiar s cieľom upevňovať u detí zdravý osobnostný rozvoj, utužiť svoje zdravie, upevniť hygienické návyky, samostatnosť, rozvíjať výchovno – vzdelávaciu a osvetovú činnosť detí s dôrazom na environmentálnu výchovu.
V dopoludňajších hodinách prebiehal výchovno vzdelávací proces zážitkovou formou, kde sa kládol dôraz na environmentálnu výchovu, estetické cítenie a vzdelávanie zamerané najmä na trvale využiteľnú energiu, čistú vodu, výchovu k zdravému pobytu v prírode
Popoludňajšia činnosť žiakov bola realizovaná formou športového a spoločenského využitia priamo v prírode. Striedali sa ekologické a environmentálne témy, dobrodružstvo, šport, jednotlivé aktivity boli zamerané na rozvoj kreativity, spolupráce a komunikácie, odvahy, vytrvalosti ale i poriadkumilovnosti. Deti si prostredníctvom rôznych športových hier, súťaží v prírode, ale i vedomostných hier upevnili vzťahy v kolektíve rovesníkov, rozvíjali prosociálne cítenie, svoju šikovnosť, talent a tvorivosť.
Večer bol vždy plný hier podľa výberu detí, tanca, opekania ,ani zábavná činnosť nezostali bokom. Veríme, že deti zažili nezabudnuteľné zážitky , na ktoré budú dlho spomínať.
Katarína Kačániová, Bc.- učiteľka
Marcela Iždinská, Mgr.- učiteľka
Miroslava Kretová, -pomocný vychovávateľ
Anna Obrcianová – zdravotník