Výzva „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na základe vyhodnotených kritérií, bola naša MŠ podporená a získala 1 vychovávateľa na obdobie 19 mesiacov v rokoch 2022 a 2023.