Zápis do Materskej školy

Milí rodičia detí predškolského veku,

od 02. mája do 05.mája 2023 sa uskutoční zápis do našej materskej školy.

Poslaním Materskej školy Sklárska 34 v Poltári je v priateľskom a láskavom prostredí vychovávať a vzdelávať deti predškolského veku.

Pri výchove a vzdelávaní sa osobitne zameriavame na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl, rozvíjame pozitívny vzťah k životnému prostrediu prostredníctvom environmentálnych aktivít (poznávanie prírody jej skúmaním, experimentovaním, bádaním i postupným chápaním zákonitostí prírody prostredníctvom hier).

Informácie k zápisu do MŠ:
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2023/2024 sa podávajú v čase od 02.mája do 31.mája 2023.

Kritéria prijímania detí do MŠ :

– prednostne je prijímané dieťa, ktoré dosiahne vek päť rokov do 31. augusta 2023. Pre toto dieťa je predprimárne vzdelávanie povinné,
– deti, ktoré nedovŕšia do 31.augusta 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, je povinný predložiť so žiadosťou aj tlačivá, ktoré sú k dispozícii v MŠ – súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, informovaný súhlas a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
– prednostne je prijímané dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca,
– prednostne je prijímané dieťa, ktorého zákonný zástupca podal žiadosť v riadnom termíne,
– deti, ktoré do 31.augusta 2023 nedovŕšia 3 roky, sa prijímajú do MŠ len výnimočne, a to v prípade voľných kapacít MŠ, zároveň musí mať takéto dieťa osvojené základné hygienické návyky (odplienkované).

Spôsob podávania žiadostí:
1. OSOBNE – vyplnené žiadosti možno doručiť osobne do materskej školy v dňoch od 2.mája 2023 do 5.mája 2023, v čase od 07:00-16:00 hod.,
2. POŠTOU ALEBO KURIÉROM NA ADRESU MŠ: Materská škola Sklárska 34, 987 01 Poltár v termíne od 2.mája 2023 do 31. mája 2023,
3. E-MAILOM ALEBO ODOSLANÍM NASKENOVANÉHO TLAČIVA PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU : mssklarska@poltar.sk v termíne od 2.mája 2023 do 31. mája 2023.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné, preto budú tieto deti prijímané prednostne.
RODIČ JE POVINNÝ TAKÉ DIEŤA ZAPÍSAŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY.
Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ do 30.júna 2023. Zákonní zástupcovia budú aj telefonicky oboznámení o prijatí, príp. neprijatí dieťaťa do MŠ.

Mgr. Ivana Trhanová,
riaditeľka materskej školy

[Sťahovanie sa nenašlo]