Novinky

Cestovné bude vyplácané pre deti (predškolákov), ktoré dochádzajú do materskej školy z inej obce vždy 10-teho v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Povinnosťou zákonného zástupcu je, aby v danom mesiaci odovzdal triednej učitelke jeden cestovný lístok. Na základe podkladov dochádzky dieťaťa od triednych učiteliek sa násobi cena lístka a pripočítava sa spiatočný lístok. Je vo vlastnom záujme zákonných zástupcov, aby lístky odovzdali a cestovné za predošlý mesiac si vyzdvihli u p. Kačániovej v kancelárii riaditeľky materskej školy.

POVINNÉ VZDELAVANIE A OSPRAVEDLNENÉ DNI

Od septembra 2021 platí, že posledný rok dochádzky do materskej školy je pre deti (5- 6 ročné) zo zákona POVINNÝ.

Rodič môže neprítomnosť svojho dieťaťa ospravedlniť najviac 7 dní v mesiaci. Ostatné dni musia byť vydokladované lekárom, ak dieťa ochorelo a nemohlo sa výchovno-vzdelávacieho procesu  zúčastniť.

Ako sankčný nástroj voči rodičom detí, ktorí nedbajú na riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, sa upravuje osobitný príjemca.