O nás

Materská škola na ul. Sklárskej bola zriadená 14. júla 1978 ako účelová budova jaslí a predškolského zariadenia. V súčastnosti je to šesť triedna štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je mesto Poltár.

Poslaním Materskej školy Sklárska 34 v Poltári je v priateľskom a láskavom prostredí vychovávať a vzdelávať deti predškolského veku.

Pri výchove a vzdelávaní sa osobitne zameriavame na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl, rozvíjame pozitívny vzťah k životnému prostrediu prostredníctvom environmentálnych aktivít (poznávanie prírody jej skúmaním, experimentovaním, bádaním i postupným chápaním zákonitostí prírody prostredníctvom hier).

Dieťa je u nás centrom pozornosti výchovy a dôraz sa kladie na jeho aktivitu, v ktorej dominuje hra. Vytvárame u detí predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravujeme ho na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi vekovými osobitosťami.

Pri výchove a vzdelávaní využívame modernú didaktickú techniku (interaktívne tabule, interaktívnu podlahu a vizualizér).

Exteriér materskej školy tvoria dve veľké záhrady plné stromov, kríkov, vybavené detským ihriskom, v ktorom nechýbajú hojdačky, pieskoviská, preliezky, detské šmýkačky poskytujúce deťom veľa zábavy a priestoru na pohyb.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. – 16:00 hod.