Práva a povinnosti predškolákov

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Za zanedbávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa považuje :
– nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
– neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou.
Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov oznámi obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.
Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude posudzovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie :
Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole, ktorá trvá do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia, zákonný zástupca ospravedlní formou tlačiva „Ospravedlnenka “ a pri neprítomnosti nad 5 kalendárnych dní predloží „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole, ktorá trvá viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia ospravedlní zákonný zástupca „Potvrdením od lekára“ vystaveným všeobecným lekárom pre deti a dorast (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní, počet dní určí ministerstvo školstva.

CESTOVNÉ
Cestovné sa vypláca deťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré do materskej školy dochádzajú z inej obce vždy 10-teho v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
Cestovné náklady na dopravu sa preukazujú cestovnými lístkami. Cestovné lístky predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke. Na základe dochádzky dieťaťa do materskej školy sa cena lístka násobí počtom dní, počas ktorých dieťa dochádzalo v danom mesiaci do materskej školy a pripočítava sa spiatočný lístok.
Materská škola uhrádza zákonnému zástupcovi dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, mesačne cestovné náklady na dopravu z obce jeho trvalého pobytu do materskej školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.
Je vo vlastnom záujme zákonných zástupcov, aby každý mesiac odovzdali cestovné lístky triednym učiteľkám.