Zápis detí do materskej školy

Vážení rodičia,

oznamuje Vám, že termín podávania žiadostí o prijatie Vášho dieťa do Materskej školy Sklárska 34 Poltár je od 1.mája 2024 do 31.mája 2024.

V termíne od 06.mája 2024 do 10.mája 2024  v čase od 10.00 hod. – 12.00 hod., príp. aj v inom čase po telefonickom dohovore (047/422 33 48), Vám radi ukážeme priestory našej materskej školy.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Sklárska 34 Poltár na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v súlade s § 59 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky prijatia:

  • kompletne vyplnená písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná oboma rodičmi ako prejav ich spoločnej vôle),
  • súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná,
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob podávania žiadosti:

Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť priamo v materskej  škole alebo stiahnuť na internetovej stránke MŠhttps://mssklarska.sk/tlaciva/

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:  

osobne,
poštou,
– e-mailom na e-mailovú adresu: mssklarska@poltar.sk
 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti:  

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§ 59 pís. a) odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sú to deti, ktoré dosiahnu do 31.augusta 2024 vek  5 rokov a majú trvalý pobyt v obci,
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné, sú to deti, ktoré dosiahnu do 31.augusta 2024 vek  5 rokov,
ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
ktorých zákonný zástupca podal  žiadosť o prijatie v termíne,
ktoré majú v materskej škole  súrodenca. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Požiadavkou na prijatie dieťa mladšieho ako tri roky je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné a hygienické návyky.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditeľky materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.